بولتن تحلیل محتوا

نحوۀ بازتاب اخبار و جهت گیری رسانه ها نسبت به سازمان شما

اگر میخواهید بدانید که جهت گیری رسانه ها نسبت به سازمان شما،موضوعات کاری شما و افراد مهم و مورد نظر شما در رسانه ها چه گونه است؛ اگر میخواهید بدانید که خبرسازترین موضوعات حوزۀ کاری شما در رسانه هاچیست؛ اگر میخواهید بدانید جریان سازترین افراد در حوزۀ کاری شما چه کسانی هستند؛ اگر رویکرد رسانه ها و نحوۀ تعامل آنها با شما برایتان مهم است؛ بولتن تحلیل محتوای سازمانی ما را ببینید. این بولتن مختص سازمان شما تهیه می شود و با جداول و نمودارهای حرفهای آماری متنوع نسبت سازمان شما با رسانه های خبری را به شما نشان خواهد داد.

X