دستیار هوشمند پایشگری

سرویس انتشار و گزارش خودکار اخبار تخصصی مشتریان در کانالهای تلگرام

ما خبرهای تخصصی مربوط به حوزه کارتان را از میان صدها منبع انتشار خبر جمعآوری میکنیم و بلافاصله در کانال تلگرام مورد نظرتان بارگذاری میکنیم. هرکجا که هستید، خبرهای خود را روی کانال تلگرام سازمانتان مشاهده کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. بدین ترتیب دستیار هوشمند پایشگری، با اتصال به سامانه پایشگری، شما را بلافاصله بعد از انتشار یک خبر در خبرگزاریها و پایگاههای خبری از متن و محتوای آن خبر مطلع میکند. شما میتوانید یک کانال عمومی یا خصوصی (با دسترسی محدود برای مخاطبان خاص خود) داشته باشید و نگران از دست رفتن خبرهایی با کلیدواژههای تخصصی خود نباشید. خبرها را در کانال خودتان و همچنین در منبع اصلی منتشر کننده خبر مشاهده کنید

X